ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอังคณา เปียผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,13:07  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอังคณา เปียผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,13:05  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
ชื่ออาจารย์ : นางเอื้อมพร จุ้ยสำราญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,22:34  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
ชื่ออาจารย์ : นางเอื้อมพร จุ้ยสำราญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,22:33  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษราพร ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2560,11:59  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการทำวิจัยในชั้นเรียน ฯ
ชื่ออาจารย์ : นางธัญรัค สินทวี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2559,13:23  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสมรรถภาพของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ชื่ออาจารย์ : นางธัญรัค สินทวี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2559,13:21  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 นิทรรศการวิชาการ KONGKARAM OPEN HOUSE
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงพร มหากลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,15:09  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ระดับชั้นปฐมวัย เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิภา อ่ำกลัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,15:08  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,15:02  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..