คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.กาญจนา บุญส่ง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.เปี่ยม แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียน อินชื่นใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ รัตนไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ จันทรางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร ไข่มุกด์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : รศ.นิภา เพชรสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ไกรเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัณฐาน ถิรมนัส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง จารุจารย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนพวรรณ ภัทรจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรชุ่ม พุทธญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาศุภชัย ชยธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ เศรณีพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี พันออด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :