กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิกัญญา หอมรื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวนิดา พึ่งพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางดวงจิต เกียรติพัฒนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวบุษราพร ศิริวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5