กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทิพร ศิลปศร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรัญญา หอสกุล
ครู คศ.3

นางอรอุมา กรใย
ครู คศ.2