กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุจินต์ อุบลน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนวรัตน์ ศรีทองดีประพันธ์
ครู คศ.4

นางสร้อยระย้า พวงงาม
ครู คศ.4

นายรัฐพล ธีระดำรงธัญญา
ครู คศ.2