บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางวัชรียา หนูศาสตร์
ผู้ช่วยพนักงานครู

นางสาวฝันดี ทูลเศียร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุภาณี ประทุมเทือง
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายทองสุข ชุ่มแช่ม
พนักงานขับรถ

นายพิษณุ บัวเกิด
นักการภารโรง