กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย พรรณรายณ์
ผู้ช่วยสันทนาการ