กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิชิตา คำมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเอื้อมพร จุ้ยสำราญ
ครู คศ.3

นางภัทราพร เก่าเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4