กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทองย้อย ทวีชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญพร พันออด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัชวรรณ ทองเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพรชัย นาใจนึก
ครู คศ.3