กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประยงค์ กิ่งจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ เศรณีพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเพ็ญพิศ สวนอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุจิตร เห็นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมาลี สมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกนกวรรณ มุทธากาญจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางพิชญาภัค รวมสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาลี กองอาษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิสมัย ภู่สมบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายธนพงษ์ สิริพรวิทยา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาววันวิสา ม่วงงาม
ผู้ช่วยพนักงานครูเทศบาล