กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดวงพร มหากลั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอังคณา เปียผ่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิกานดา หอมนาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิสา ชัยเฉลิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางน้ำผึ้ง พันธุตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5