ปฐมวัย

นางสาววาทินี เจือทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกนกพร ช้างมุกดา
ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ กองอาษา
ครู คศ.3

นางสาวทองเจือ อ่อนนุ่ม
ครู คศ.2

นางอรทัย ผึ่งผาย
ครู คศ.2

นางธนภรณ์ แสงกระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิภา อ่ำกลัด
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์เกิด
พนักงานจ้าง

นางสาวชัชฏารัตน์ สว่างศรี
พนักงานจ้าง