คณะผู้บริหาร

นางรัชนี พันออด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัญรัค สินทวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา