คณะผู้บริหาร

ดร.รัชนี พันออด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัญรัค สินทวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา