ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแอ็ด อรุณปลอด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465 - 2467
ชื่อ-นามสกุล : นายล้อม ตาลวันนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2467 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายประศาสน์ ขำวีระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 - 2506
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประหยัด ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง ชัยมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพ ชวนะสุพิชญ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ จันทรางกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ จันทรางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายทม เถื่อนกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางชม้อย แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา จันทรอุไร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ธงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัชนี พันออด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน