ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสจัดโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการให้แก่นักเรียนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลการพัฒนาครั้งที่ 1 หลังจากนี้ครูจะได้นำข้อมูลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,10:05   อ่าน 57 ครั้ง