พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจการพัมนาสถานศึกษา
1.  การดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.  การส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.  การสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
6.  ดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  ของทุกภาคส่วน  
7.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน
9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา
1.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.  สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
6.  จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  ของทุกภาคส่วน  
7.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน
9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด