สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์

รูปพระปรางค์ 5  ยอดอยู่ในวงกลม  โดยครึ่งวงกลมด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส และด้านล่างเป็นชื่อเทศบาลเมืองเพชรบุรี


อักษรย่อ

ท.
พ.บ.๓

ท.         หมายถึง เทศบาล

พ.บ.      หมายถึง  เพชรบุรี

          หมายถึง ลำดับที่ของสถานศึกษาที่สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ใช้เป็นสัญลักษณ์ปักที่อกเสื้อด้านขวาของนักเรียน ปักตัวทึบด้วยไหมหรือด้ายสีน้ำเงิน

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้าและสีเหลือง

สีฟ้า         หมายถึง ความรู้

สีเหลือง    หมายถึง ความมีธรรมะและมีคุณธรรม