ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2465 ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลต้นมะม่วง มีอาคารเรียน 1 หลัง มีนายแอ๊ด  อรุณปลอด  เป็นครูใหญ่

- พ.ศ. 2467 นายล้อม ตาลวันนา เป็นครูใหญ่

     - พ.ศ. 2474  ตั้งชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเพชรานุกูล” มีอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง

     - พ.ศ. 2478  ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชื่อ “โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส”   ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

     - พ.ศ. 2484  หมื่นศุขประสารราษฎร์ ได้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวให้ 1 หลัง ให้ชื่อว่า “เรือนสุขพานิช”

- พ.ศ. 2487  เทศบาลเมืองเพชรบุรี โอนโรงเรียนให้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

     - พ.ศ. 2506  วันที่  1  เมษายน  2506  กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียนให้กับเทศบาลเมือง เพชรบุรี ชื่อว่า ชื่อ “โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส” นายประศาสน์  ขำวีระ   เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. 2508  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 ได้อาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น อีก 1 หลัง 

     - พ.ศ. 2521  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

       - พ.ศ. 2528  เพิ่มเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 4 ห้อง

       - พ.ศ. 2532  คุณแม่สงอม  สุขพานิช  บริจาคเงินสร้างห้องสมุดให้ 1 หลัง

       - พ.ศ. 2535  ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนสร้างอาคาร 5 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  6 ห้องเรียน

     - พ.ศ. 2538  ได้รับเงินงบประมาณจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี สร้างอาคาร 6 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ล่างโล่ง 16 ห้องเรียน และอาคารห้องสมุด เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น โดยงบประมาณของ เทศบาลเมืองเพชรบุรีและเงินบริจาคสมทบของคุณแม่สงอม  สุขพานิช

     - พ.ศ. 2541  ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนสร้างอาคาร 3 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ล่างโล่ง 12 ห้องเรียน โดยรื้อถอนอาคารเรียนเดิมเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ซึ่งเก่าและ ชำรุด

     - พ.ศ. 2545  ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนสร้างอาคาร 4 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ล่างโล่ง 12 ห้องเรียน โดยรื้อถอนอาคารเรียนเดิมเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ซึ่งเก่าและชำรุด

     - พ.ศ. 2553  ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนสร้างอาคาร 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ล่างโล่ง 12 ห้องเรียน โดยรื้อถอนอาคารเรียนเดิมเป็นอาคารปูน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ซึ่งเก่าและชำรุด

ลักษณะของชุมชน(อาชีพ รายได้)

     โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีประชากรประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน ทำขนมหวาน และรับราชการ สภาพของชุมชนปลอดภัยจากอันตราย เป็นเขตชุมชนที่เจริญ คนในชุมชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารชุมชนจัดขึ้น เช่น ทำบุญวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันสำคัญของชาติ วันลอยกระทง วันตรุษจีน ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของชุมชน

     โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เป็นสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี การจัดการศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่กำหนดไว้  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ในบางครั้งต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จึงทำให้การจัดกิจกรรมโครงการ ที่โรงเรียนกำหนดไว้ ต้องปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และนอกจากนี้ สถานศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณวัดจันทราวาส สถานที่ต่าง ๆ จะก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนจึงจะดำเนินการได้